HADİS USÛLÜ ATÖLYESİ

“Hadis Usûlü” yahut daha genel olarak “Hadis İlimleri” ile ilgili çalışmaların hepsinin nihaî ve ortak gayesinin, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) nispet edilen söz, uygulama, tavır, tutum ve bilginin sıhhatini tespite yönelik olduğu malumdur. Bu amaçla Hadis âlimlerinin ilk dönemlerden beri sürdürdüğü titiz ve yorulmak bilmeyen mübarek çabalarıyla Hadis İlimleri/Ulûmu’l-Hadis başlığı altında onlarca “nev” ve alt disiplin/ilim dalı teşekkül etmiş ve bu alanda sayıları yüzbinlere bâliğ muazzam bir edebiyat vücuda gelmiştir.

Ülkemizde yetersiz görülen hadis alanı ile ilgili çalışmalara katkı amacı taşıyan Hadis Usûlü Atölyesi, hem sahih bir Sünnet/Hadis algı ve bilinci oluşturmayı, hem de Hadis Usûlü, Tarihi, Edebiyatı, Cerh-Ta’dil ve Hadis Tahrici alanlarında yetişmiş teknik anlamda hadisçiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

ATÖLYE “İKİ AŞAMALI” OLACAKTIR.

Bir eğitim-öğretim yılı devam etmesi düşünülen birinci aşamada: Hadis Usûlü ilminin temel kavramları ve bu kavramlar üst başlığı altında klasik usûl kaynaklarında yer alan “meseleler” ele alınıp değerlendirilecek, gerektiğinde hadis usûlünün mesele ve kavramlarıyla ilgili yapılmış yeni tez, yayınlanmış eser ve makalelere de müracaat edilerek konular doyurucu şekilde işlenmeye çalışılacaktır.

Atölyede ikinci aşamada: Özellikle modern dönemde “Hadis Problemleri” olarak anılan Hadis’e ve Hadis İlimlerine dair tartışmalı konular ele alınacaktır.

ATÖLYE NASIL ÇALIŞACAK

Atölye çalışmamız belli bir Arapça metne bağlı olmaksızın, klasik ve modern usul harmanlanarak yürütülecektir.

Konular, Hadis Usûlü ilminde kilometre taşları olarak kabul edilen Hatib el-Bağdadî’nin “el-Kifâye fî İlmi’r-rivâye”, İbnu’s-Salah’ın ilmî çevrelerde yanlışlıkla “Mukaddimetu İbni’s-Salâh” namıyla meşhur olmuş “Ma’rifetu envâi İlmi’l-hadis” ve İbn Hacer el-Askalânî’nin “Nüzhetü’n-nazar fî tavdîhi Nuhbeti’l-fiker” isimli metinleri esas alınarak işlenecek, süreç içerisinde yapılan tartışmaları topluca görebilmek için Suyûtî’nin “Tedrîbu’r-râvî fî şerhi Takrîbi’n-Nevâvî” isimli eserinden yardımcı ders kitabı olarak istifade edilecektir. Ayrıca, konularla ilgili güncel tartışmalara da kısaca değinmek ve konuları hem kendi içerisinde hem ait olduğu ilim dalı düzleminde sistematik bir bütünlük içerisinde görebilmek için muasır hadis âlimlerinden Nureddin Itr’ın “Menhecu’n-nakd”i başlıca müracaat kaynağı olarak her talebenin elinde bulunacaktır.

Konular ilk planda bu metinler esas alınarak işlendikten sonra, bir ayak -pergel gibi- çizilen bu çerçeve içinde sabit kalmak şartıyla, diğer ayakla bu çerçevenin dışına çıkılacak, üzerinde tartışılan konu/kavramın ilgili ilim dalında geçirdiği tarihî süreç takip edilecek, yine üzerinde konuşulan konu/kavramın usûl-i fıkıh, kelam gibi farklı ilim dallarıyla etkileşim durumu söz konusu olduğunda disiplinler arası geçişler yapılarak konu ve kavramın o ilimlerin bakış açısıyla da görülmesi sağlanacaktır.
Hoca bu şekilde konuyu takrir ettikten sonra talebeler de aktif şekilde katılım gösterecek, konular ve kavramlar hep birlikte tartışılacak, talebelerin konuya hazırlanmaları için atölye öncesi ve sonrasında ödevler verilecek ve sunum yapmaları istenecektir.

ATÖLYEYE KİM KATILABİLİR

Mehmet Fatih Kaya hocanın riyaset edeceği Hadis Usulü Atölyesi’ne özellikle uzmanlık alanı hadis olan master-doktora talebeleri ile hadis üzerine çalışacak, İslamî ilimler ve hadis altyapısı yeterli medrese ve sivil akademiden talebeler kabul edilecektir. Atölyelere devam şartı aranacak ve kontenjan sınırlı tutulacaktır.

NOT: Atölyeye katılacak olanlarla ilk toplantı 2 Ekim Çarşamba günü Fatih-Aksaray’daki Darulhikme’nin yeni yerinde saat 16.00’da yapılacak toplantıda çalışma periyotları, gün ve saatleri belirlenecektir.

Adres: Hırka-i şerif mah. Akşemseddin cad. 62/2 Gürcan ap. Fatih/İstanbul. (İstanbul Emniyet Müdürlüğü arkası, İ.B.B. Ali Emiri Kültür Merkezi yanı)

2 comments on «HADİS USÛLÜ ATÖLYESİ»

 1. Mehmet Kalli diyor ki:

  Selamün aleyküm
  Allah Hizmetlerinizde muvaffak eylesin.
  Ben size Almanyadan yaziyorum. Derslerinizi elimden geldigince dinlemeye çalışıyorum. Bazı seminerlerinizde Hoca efendiler bazı pdf dosylarının sitenizde olduğu hakkında bilgiler sunuyorlar. Fakat ben bu dosyalara malesef ulaşamadım.
  Bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
  Allaha emanet olun.

  1. admin diyor ki:

   aleyküm selam ve rahmetullah.

   tam olarak hangi dersin hangi dökümanını istiyorsunuz? çünkü atölyelerin mail grupları var, oradan belge transferleri yapılıyor. sizi ona göre, ilgili atölye grubuna yönlendirelim.

Bir Cevap Yazın